LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u.


Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van Praetor plaatsvinden. U kunt staan of een campingstoeltje meenemen. Gezien het aantal leden blijven wij met deze groepsbijeenkomst ruim onder het toegestane maximum aan personen.


Agenda

a. Opening;

b. Vaststelling agenda;

c. Verslag van het bestuur;

d. Benoeming bestuursleden;

e. Benoeming commissieleden;

f. Rondvraag/afsluiting.

Bijzonder punt van bespreking zal agendapunt d. zijn vanwege het vrijkomen van de huidige drie bestuursfuncties. Het voltallig bestuur - voorzitter, secretaris en penningmeester - treedt op grond van bedanking met deze ledenvergadering af. Bij stemming over de kandidaten zal er direct een nieuw bestuur worden benoemd. U kunt zich aanmelden via praetor.info@gmail.com.


Leden of hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen extra agendapunten laten opnemen. Agendapunten kunnen via praetor.info@gmail.com worden opgegeven.


Wij schatten en zetten erop in dat de bijeenkomst niet langer dan een uur zal duren.

Wij zien ernaar uit u dan te verwelkomen.


Het Bestuur


Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Bestuur

Praetor Union Rugby Club Amsterdam heeft met ingang van 29 juni 2020 een nieuw bestuur. De ledenstemming die volgde op de ledenvergadering op 9 juni 2020, betrof één kandidaat en resulteerde in 13 ste

25 mei weer trainen

Na een kort oponthoud kan er maandag 25 mei 2020 weer getraind worden. Hiervoor gelden de afspraken die in het Praetor-protocol v.200521 zijn opgenomen. Het document is op enkele punten gewijzigd na