LEDENVERGADERING op 9 juni 2020

Het bestuur roept op tot het houden van een ledenvergadering op dinsdag 9 juni 2020, aanvang 19.00u.


Vanwege de geldende coronabeperkingen zal de ledenvergadering in de open lucht op het sportveld van Praetor plaatsvinden. U kunt staan of een campingstoeltje meenemen. Gezien het aantal leden blijven wij met deze groepsbijeenkomst ruim onder het toegestane maximum aan personen.


Agenda

a. Opening;

b. Vaststelling agenda;

c. Verslag van het bestuur;

d. Benoeming bestuursleden;

e. Benoeming commissieleden;

f. Rondvraag/afsluiting.

Bijzonder punt van bespreking zal agendapunt d. zijn vanwege het vrijkomen van de huidige drie bestuursfuncties. Het voltallig bestuur - voorzitter, secretaris en penningmeester - treedt op grond van bedanking met deze ledenvergadering af. Bij stemming over de kandidaten zal er direct een nieuw bestuur worden benoemd. U kunt zich aanmelden via praetor.info@gmail.com.


Leden of hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen extra agendapunten laten opnemen. Agendapunten kunnen via praetor.info@gmail.com worden opgegeven.


Wij schatten en zetten erop in dat de bijeenkomst niet langer dan een uur zal duren.

Wij zien ernaar uit u dan te verwelkomen.


Het Bestuur