Afbeelding0054.png

praetor.try.score.

Speel je mee?

Statuten

Statuten van Praetor Union Rugby Club Amsterdam, zoals deze luiden na haar oprichting bij notariële akte op 8 april 2019 verleden voor mr. A.J. Kolhoff, notaris te Amstelveen.

Artikel 1. Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

1.     De vereniging is genaamd Praetor Union Rugby Club Amsterdam, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

2.     De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2. Duur

1.     De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.     Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één augustus tot en met eenendertig juli.

 

Artikel 3. Doel

1.     De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het dienen van het algemeen maatschappelijk

        belang en het bevorderen van de rugbysport in al zijn verschijningsvormen. Hierbij richt de vereniging zich in

        eerste instantie op het beoefenen van de rugbysport door de jeugd.

2.     De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

         a.  lid te zijn van Rugby Nederland hierna te noemen de "sportbond";

         b.  deel te nemen aan de door de sportbond georganiseerde en

              goedgekeurde wedstrijden, competities en toernooien;

         c.  deel te nemen aan vriendschappelijke en oefenwedstrijden tegen andere rugbyverenigingen die lid zijn                    van de nationale rugbybond dan wel de bond van hun land;

         d.  zelf wedstrijden, toernooien, evenementen of andere vormen op het

              gebied van de rugbysport te organiseren en daaraan deel te nemen;

         e. de benodigde accommodatie hiervoor tot stand te brengen en in stand te

              houden.

3.     De vereniging heeft geen winstoogmerk en mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4. Lidmaatschap

1.     Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

2.     Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de sportbond, kunnen lid zijn van de            vereniging.

3.     Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het                     

         lidmaatschap van de sportbond worden toegelaten, of van wie de sportbond het lidmaatschap heeft       

         beëindigd vanwege tuchtrechtelijke en/of andere redenen.

4.     Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene

        vergadering alsnog tot toelating besluiten. Een besluit tot het alsnog toelaten van een door het bestuur niet

        toegelaten lid behoeft tenminste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin

        tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan alleen tot toelating van       

        betrokkene gestemd worden indien de sportbond betrokkene toelaat als lid van de sportbond.

5.     Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen,

        alsmede andere voor het voeren van een leden administratie benodigde zaken, een en ander op een door de

        sportbond aan te geven wijze.

6.     Het bestuur draagt er zorg voor dat degene die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten,

        worden aangemeld bij de sportbond.

7.     Natuurlijke personen die nog geen achttien jaar oud zijn kunnen zich uitsluitend als lid aanmelden als zij

        schriftelijke toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen

1.     De vereniging en de sportbond kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de

        sportbond niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in

        een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding

        vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.

2.     De vereniging en de sportbond kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van 

        de sportbond uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

3.     Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten

        opzichte van het lid jegens de vereniging.

4.     Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde

        bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.

5.     De vereniging kan door een besluit van het bestuur of van de algemene vergadering verplichtingen - al dan

        niet van financiële aard - aan de leden opleggen.

6.     De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de

        redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

7.     De leden zijn tevens gehouden:

        a.  de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene

             vergadering van de vereniging na te leven;

       b.  de statuten en reglementen van de sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, alsmede de

             van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

       c.   de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6. Straffen

1.     a.  In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de

             statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de

              vereniging worden geschaad.

        b.  Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede

              met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de sportbond of waardoor de belangen

              van de sportbond, dan wel van de rugbysport in het algemeen worden geschaad.

2.     Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van

        overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en

         bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen.

        Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als

        organen van de vereniging te beschouwen.

3.     a.  Daargelaten de bevoegdheid van de sportbond om overtredingen, als bedoeld in het eerste lid onder b, te

              bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander

              orgaan aanwijst.

         b.  Indien in een Tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een opgelegde straf                 in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het Tuchtreglement of anders                  van het in het tweede lid, van dit artikel bepaalde.

4.     In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

         - schriftelijke berisping;

         - geldboete;

         - schorsing;

         - royement (ontzetting uit het lidmaatschap).

         Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een             lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met             

         uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

5.     a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of

             besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

         b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van

             een brief met bericht van ontvangst met opgave de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

6.     a.  Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na   

              ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en

              hangende het beroep is het lid geschorst.

         b.  Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.

Artikel 7. Einde lidmaatschap

1.     Het lidmaatschap eindigt:

         a.  door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

         b.  door opzegging door het lid;

         c.   door opzegging door de vereniging;

         d.  door royement (ontzetting), als bedoel in Artikel 6 lid 4;

         e.  door beëindiging van het lidmaatschap van de sportbond.

2.     Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.     Royement geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement anders is bepaald.

4.     De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

         a.  in de gevallen in de statuten genoemd;

         b.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap

              stellen, alsmede;

         c.  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

         d.  wanneer de sportbond het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met

              onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de 

              sportbond op de door de sportbond voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is

              het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de sportbond is bevestigd of

              ongedaan gemaakt.

5.     Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

6.     Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

         a.  wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

         b.  binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard,     

               hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is.

               Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden

               gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en

               verplichtingen daaronder begrepen;

         c.   binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere

               rechtsvorm of tot fusie.

7.     Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met                   

        inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet 

        niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde 

        van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als

        bedoeld in de leden 4, 5 en 6.

8.     Een opzegging in strijd met het onder 6 en 7 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst       

        toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

9.     Indien een lid door de sportbond is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement,

        verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 8. Donateurs

1.     De vereniging kent naast leden donateurs.

2.     Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de

        vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3.     Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn 

        toegekend of opgelegd.

4.     De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden   

         beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd

         blijft.

5.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9. Bestuur

1.     Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2.     Bestuursleden zijn lid van de vereniging of wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid van de vereniging.

3.     Tenminste twee derde deel van het bestuur dient te bestaan uit wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

4.     Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

5.     In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij via de digitale nieuwsbrief, op de website van de vereniging, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.

6.     Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer  bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

7.     Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar waarbij bestuurders slechts éénmaal herbenoembaar zijn. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

8.     De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termijn aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

9.     Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

         a.  door het eindigen van het lidmaatschap;

         b.  door bedanken.

Artikel 10. Bestuursbevoegdheid

1.     Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.     Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3.     Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

4.     Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

5.     Het bestuur is, uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 11. Vertegenwoordiging

1.     Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2.     De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

3.     Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

4.     De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

5.     De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in Artikel 10, vijfde lid, bedoelde handelingen.

6.     Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

7.     De vereniging wordt op de vergaderingen van de sportbond vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de

        leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12. Rekening en verantwoording

1.     Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.     Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

3.     De onder 2 bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.     De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

5.     De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

6.     De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten over het verlopen boekjaar en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

7.     Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst het kasoverzicht en alle financiële administratieve bescheiden van de vereniging te geven.

8.     Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

9.     Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 13. Geldmiddelen en contributie

1.     De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

         a.  contributies van de leden;

         b.  sponsorgelden;

         c.   ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

         d.  subsidies, giften en andere inkomsten.

2.     De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

3.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 14. Besluiten van organen van de vereniging

1.     Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2.     Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.     Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

4.     a.  Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten,

              is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist

              rechtskracht.

         b.  Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van

              een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling

              of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft

              genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de

              ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de

              bekrachtiging.

         c.   Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn,

die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

5.     Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

        1.  wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand

              komen van het besluit regelen;

         2.  wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in Artikel 5,

              zesde lid;

        3.  wegens strijd met een reglement.

Tot de onder 1. bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in het vierde lid, onder b. wordt gedoeld.

6.     De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

7.     a.  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het vijfde

              lid, onder a., kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.

              Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen

              besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging

              aanhangig is.

         b.  Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als

              opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit

              besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15. Algemene vergaderingen

1.     Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2.     Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3.     De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in de digitale nieuwsbrief, via een oproep op de website van de vereniging of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4.     a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig

              aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte

              van de stemmen in de algemene vergadering op een termijn van niet

              langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

         b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven

              kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping

              overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid. Het bestuur van de

              vereniging is in een dergelijk geval verplicht om de leden in staat te

              stellen een oproep te plaatsen op de website van de vereniging en op  

              ruimte beschikbaar te stellen om een oproep te plaatsen in de digitale

              nieuwsbrief en deze te publiceren en/of te verspreiden onder alle leden

van de vereniging. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5.     De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

         a.  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

         b.  Jaarverslag van het bestuur;

         c.   Verslag van de penningmeester;

         d.  Verslag van de kascommissie;

         e.  Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten;

         f.   Vaststelling van de contributies;

         g.  Vaststelling van de begroting;

         h.  Benoeming bestuursleden;

         i.   Benoeming commissieleden;

         j.   Rondvraag.

Artikel 16. Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

1.     De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

2.     Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden op de website van de vereniging gepubliceerd, als bijlage bij de digitale nieuwsbrief meegestuurd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17. Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1.     a.  Ieder volwassen lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

         b.  Namens ieder jeugdlid heeft één van zijn wettelijke vertegenwoordigers

              toegang tot de algemene vergadering.

         c.   Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene

              vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben

              ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in elk geval zij bevoegd

              zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2.     Ieder lid heeft één stem

3.     Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, mits 18 jaar of ouder. Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4.     Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

5.     Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

6.     Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

7.     Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8.     Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

9.     Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

 

Artikel 18. Statutenwijziging

1.     De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat

        aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor

        oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven

        dagen bedragen.

2.     Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorstelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering in de nieuwsbrief gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3.     Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4.     Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

5.     Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in de nieuwsbrief. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

6.     De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingenregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.

Artikel 19. Ontbinding en vereffening

1.     a.  Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in

              Artikel 18 lid 1 en lid 2, alsmede in lid 3 van dit artikel van

              overeenkomstige toepassing.

         b.  De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van

              de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het

              aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie

              vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.     Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

3.     a.  De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging

              als vereffenaars op.

         b.  De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de

              alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige

              benoeming van één of meer vereffenaars.

         c.   De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding één of

              meer bewaarder(s) aan te wijzen die de boeken en bescheiden van de

              ontbonden vereniging moeten beheren.

4.     De bestemming van een eventueel batig saldo van de vereniging dient ten goede te komen aan United Nations Children’s Fund (Unicef) of een daarmee vergelijkbare goede doelen organisatie die tenminste over een ANBI status dient te beschikken.

5.     Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6.     De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 20. Huishoudelijk reglement

1.     De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.

2.     Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3.     De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de sportbond.

praetor.try.score.

Word je ook lid?

Met dank aan onze sponsoren

Praetor Union Rugby Club Amsterdam

Sloterweg 1045

1066 CD Amsterdam

tel.06-19079167

email. praetor.info@gmail.com

Fotomateriaal met dank aan de leden. Wij doen ons best persoonlijk toestemming te vragen voor publicatie van foto's met herkenbare personen. Mocht dat er onverhoopt nog niet van zijn gekomen, dan is dat om praktische redenen. Mocht je bezwaar tegen publicatie hebben, mail ons dan direct. Dan verwijderen we de foto meteen. 

email for inquiries from abroad (please mail us): praetor.info@gmail.com

Praetor Union Rugby Club Amsterdam

KvK-nummer 74526685

Bankrekening NL84RABO0340872160